با استفاده از منحنیهای عرضه و تقاضای کل را برای نشان دادن برق