است آن حق استفاده از سنگ و معادن سنگ به جای زیر پایه گرانیت