لطفاً عواملی را که مانع از استخراج معادن شده است ذکر کنید