500 سیلوی نگهدارنده سیمان و پودر معدنی 7000 برای کارخانه سیمان